knjiznica_logo

 

KONTAKTNI PODATKI

Knjižnica Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 7
8340 Črnomelj

Tel.: 07/305 13 64
Fax: 07/305 13 63
GSM: 040 984 784

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Enota
Krajevna knjižnica Semič

Prosvetna ulica 4
8333 Semič

Tel.:
07/356 84 91
GSM: 040 753 370

 

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Letni načrt nakupa gradiva 2014

 

 knjiznica_logo

 

 

1. UVOD

 

Knjižnica Črnomelj kot osrednja splošna knjižnica opravlja svojo dejavnost na območju občine Črnomelj, ki je njen ustanovitelj. Pogodbeno pa opravlja dejavnost tudi v občini Semič, kjer ima v upravljanju Krajevno knjižnico Semič.

 

Skrbimo za:

 

-          zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,

-          zbiranje, obdelovanje, varovanje ter posredovanje domoznanskega gradiva,

-          zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

-          pridobivanje, urejanje in posredovanje informacij,

-          izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,

-          posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,

-          svetovanje in pomoč pri izbiri in uporabi knjižničnega gradiva ter informacij,

-          pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,

-          informacijsko opismenjevanje,

-          sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,

-          oblikovanje knjižnične mreže (krajevne knjižnice v manjših krajih),

-          organizacija posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle ter ljudi s posebnimi potrebami,

-          organizacija kulturnih prireditev, ki so povezane dejavnostjo knjižnice,

-          spremljanje in uvajanje novosti (od načina dela, do nove opreme…) v knjižnici,

-          konstantno izobraževanje strokovnega kadra,

-          sodelovanje z ostalimi knjižnicami v informacijskem sistemu,

-          merjenje uspešnosti delovanja knjižnice, priprava poročil in planov dela.

 

 

V javni interes na področju knjižnične dejavnosti sodijo:

 

- optimalna ponudba knjižničnega gradiva,

- ponudba informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja,

- informacijsko opismenjevanje in podpora vseživljenjskemu učenju,

- zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva, pridobivanja informacij in smotrne izrabe prostega časa v knjižnici,

- omogočanje dostopa do domoznanske zbirke za lokalne študije,

- omogočanje dostopa do svetovnih virov informacij, zlasti s pomočjo elektronskih publikacij in interneta,

- medknjižnična izposoja iz domačih in tujih knjižnic.

 

Po uradnih statističnih podatkih je 30. 06. 2012 na tem območju prebivalo naslednje število prebivalcev:

 

 

OBCINA

PREBIVALCI 

ČRNOMELJ

14.659

SEMIČ

 

3.828

SKUPAJ ČRNOMELJ IN SEMIČ:

18.487

 

 

2. NAMEN NAČRTA

 

 

Knjižnična zbirka je jedro knjižnice, zato je razvoj zbirke ena temeljnih knjižničnih dejavnosti. Izgradnja knjižnične zbirke mora temeljiti na pisnem dokumentu o nabavni politiki, v katerem so zapisani postopki nabave in nabavna politika. Z jasno opredeljenimi cilji je moč doseči, da je izgradnja knjižnične zbirke bolj sistematična, posledično temu bolj transparentna, pa tudi racionalnejša.

 

 

 

3. PLAN NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA LETO 2014

 

 

Na nabavo knjižničnega gradiva v Knjižnici Črnomelj vplivajo naslednji dejavniki:

 

 • temeljna načela izgradnje knjižničnih zbirk,
 • poslanstvo ter vizija knjižnice, ki usmerja naše delovanje ter potrebe okolja,
 • število izdanih publikacij (izbor v okviru le-teh),
 • (zelo omejena) višina finančnih sredstev.

 

 

 

 1. a) UTEMELJITEV PLANA NAKUPA 

 

V Knjižnici Črnomelj, ki pokriva območje Občin Črnomelj in Semič s skupaj 18.487 prebivalci, za leto 2014 načrtujemo nakup knjižničnega gradiva v skladu v zakonodajo (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti, Ur. list RS37/2003), standardi (Standardi za splošne knjižnice – 2005), priporočili stroke in potrebami okolja. V letu 2014 bo nabava gradiva potekala v skladu z upoštevanjem informacijskih, izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih potreb okolja.

 

Realizacija in doseganje ciljev nakupa pa bo odvisna med drugim tudi od dodeljenih sredstev občine Črnomelj in občine Semič ter Ministrstva za kulturo RS.

 

 

 

Načrtujemo naslednje:

 

V letu 2014 načrtujemo nakup 2.732 enot gradiva:

 • 2.460 enot knjižnega gradiva: od tega za Krajevno knjižnico Semič: 762 enot.
 • 272 enot neknjižnega gradiva: od tega  za Krajevno knjižnico Semič: 76 enot.
 • sledili bomo razmerju 60 % naslovov strokovne literature in 40 % naslovov leposlovja (dopuščamo možnost odstopanja do 2%)
 • za mlade bomo zagotavljali 30 % naslovov, če bo gradivo dostopno na tržišču; (dopuščamo možnost odstopanja do 2%)
 • sledili bomo priporočilu za nakup vsaj 15 odstotkov naslovov publikacij, ki jih bo subvencionirala Javnaagencija za knjigo in nakup publikacij vsaj 50 slovenskih založb.

 

 

 

 

 

Tabela: PLAN NAKUPA 2014

 

 

Načrtovano št. enot

 

Knjižno gradivo 

2.460 

 

Neknjižno gradivo 

272 

 

SKUPAJ

2.732 

 

 

 

 

 

b) KRITERIJI IN CILJI, KI JIH ŽELI  KNJIŽNICA DOSEČI Z NAČRTOVANIM NAKUPOM KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

 

 • Zadovoljiti  informacijske, izobraževalne, raziskovalne potrebe okolja

 

V Knjižnici Črnomelj bomo skušali zadovoljiti kulturne, informacijske, izobraževalne, raziskovalne, komunikacijske in socialne potrebe uporabnikov  in s tem omogočali njihov osebnostni razvoj, ne glede na njihove finančne, intelektualne ali druge zmožnosti.

 

Informacijske - z nakupom gradiva, ki bo zadovoljilo potrebe uporabnikov po novih

znanjih, jih seznanjalo z najnovejšimi izsledki in dognanji sodobne znanosti in človeških

misli nasploh, obenem pa jim dajalo odgovore tudi čisto vsakdanja vprašanja. Skrbeli bomo za nabavo gradiv različnih strok in znanstvenih disciplin na različnih stopnjah zahtevnosti, gradiv, ki bodo namenjena permanentnemu izobraževanju, prostočasnim aktivnostim in razvijanju osebnih interesov ter za pomoč pri osebnostni rasti in razreševanju osebnih težav uporabnikov.

 

Izobraževalne – sodelovali bomo z vsemi vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami v okolju

(vrtci, osnovne šole, OŠ Milka Šobar Nataša (OŠ s prilagojenim programom) SŠ Črnomelj, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK), Glasbena šola). Zagotavljali bomo potrebne vire za procese raziskovanja ter podpirali raziskovalno delo v okviru seminarskih in diplomskih nalog. Pri izbiri nabave gradiva bomo pozorni tudi na programe izobraževalnih ustanov, ki skrbijo za (ne)formalno izobraževanje odraslih in upokojencev (ZIK).

 

Raziskovalne - Sodelovali bomo z izvajalci mladinskega raziskovalnega dela na osnovni in srednješolski ravni,  zagotavljala različne informacijske vire, predpisane za šolska

tekmovanja, nabavljali gradiva za potrebe raziskovalcev (za raziskovalne naloge, diplomska dela, za pisce strokovnih, poljudnoznanstvenih, znanstvenih člankov

predvsem iz domoznanskih tematik).

 

Kulturne – spremljamo delovanje kulturnih organizacij in skušamo pridobivati gradivo, ki je zanimivo in aktualno s področja kulturne dediščine lokalnega in nacionalnega pomena. Tako bomo dopolnjevali tudi zbirko domoznanskega gradiva.

Kulturne potrebeokolja pa bomo zadovoljevali z nabavo kvalitetne strokovne literature s področja umetnosti.

 

 

 

 

 • Spodbujati razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti

 

Posebna pozornost bo namenjena razvoju bralne kulture ter s tem povezane promocije kvalitetnejšega knjižničnega gradiva in promocije knjižnice. Knjižnica Črnomelj se bo trudila zagotavljati večjo dostopnost kakovostne in raznovrstne knjižne produkcije, promovirati vrhunske slovenske avtorje, izobraževati kadre za spodbujanje branja in razvoj pismenosti ter promovirati knjižnico, znanje in informacije.

 

Izvajamo številne dejavnosti za pospeševanje bralne kulture, ki so namenjene:

 • otrokom in mladini: Bralni klub knjižni moljček, Pravljični potujoči kovček, Bralni klub Srečanje s knjižničarko, Bralni klub Ni nam dolgčas, beremo!, sodelujemo tudi v projektu Rastem s knjigo, Branje je žur, reading is cool, sodelujemo z vrtci in šolami;
 • odraslim, ki jim skušamo takšno literaturo čim bolj približati (Bralni klub za odrasle, Bralna značka za odrasle, literarni večeri, Literarni natečaj Lepota besede, predavanja za duhovno rast, potopisni večeri itd.)

 

Informacijsko pismenost uporabnikov spodbujamo s tečaji, ki jih organiziramo in na katerih se udeleženci naučijo osnove dela z računalnikom ter iskanj, rezervacij in naročanja gradiva preko interneta. Razvoj informacijske pismenosti bomo spodbujali tudi z nakupom novih in posodobljenih izdaj enciklopedij, leksikonov, slovarjev in z nakupom različnih priročnikov.

 

Tudi v letu 2014 bomo zbirko dopolnili z ustreznim izborom kvalitetnega leposlovnega gradiva za vse skupine uporabnikov. Zagotovili bomo večji delež zahtevnejše literature s poudarkom na slovenskih avtorjih in na avtorjih oz. delih, ki so bila nagrajena z literarnimi nagradami (slovenskimi ali tujimi) oz. deli, ki jih spremljajo pozitivne ocene literarnih kritikov.

 

 

 

● Upoštevati značilne potrebe okolja, v katerem deluje Knjižnica Črnomelj in enota Semič

 

Knjižnica bo pri nakupu upoštevala v preteklih letih ugotovljene potrebe lokalnega okolja in v skladu s Standardi za splošne knjižnice ter priporočili Nacionalnega programa za kulturo zagotavljala: večji delež umetniške avdio-vizualne produkcije s poudarkom na evropski produkciji; letni prirast gradiva, ki bo dejavno usmerjen k doseganju veljavnih standardov; povečanje predvsem strokovnega in zahtevnejšega leposlovnega gradiva v tiskani in elektronski obliki; intenzivnejše informiranje uporabnikov o kakovostni literaturi.

 

Za uspešno izpolnjevanje ciljev splošne knjižnice morajo biti njene storitve v celoti dostopne vsem potencialnim uporabnikom. Knjižnica Črnomelj ima naslednje potencialne ciljne skupine:

 

Predšolski otroci: ponujamo dva projekta za predšolske otroke, in sicer Bralni klub Knjižni moljček in Pravljični potujoči kovček, s katerim sodelujemo z vrtci.

Za to ciljno skupino pripravljamo bibliopedagoške ure in ure pravljic s poučnimi vsebinami.  Pri izgradnji knjižnične zbirke za to starostno stopnjo upoštevamo različne pristope spodbujanja družinske pismenosti glede na raznolikost družin, v katerih otroci živijo. V največji možni meri spremljamo aktualne knjižne novosti slovenske produkcije in tudi kvalitetne prevode. Tudi pri nabavi neknjižnega gradiva je naše vodilo kvalitetna vsebina in ilustracije, umetniška vrednost, vzgojna in poučna vsebina;

 

Osnovnošolci: sodelujemo  z vsemi osnovnimi šolami v raznih projektih (NPR. Rastem s knjigo, Mega kviz). Pri oblikovanju dela knjižnične zbirke, ki je namenjena osnovnošolcem, skušamo s pestrim izborom tako strokovnih kot leposlovnih knjig, serijskih publikacij in neknjižnega gradiva pomagati osnovnošolcem pri iskanju literature za razne seminarske naloge, nuditi literaturo za bralno značko in domače branje in jim nuditi kvalitetno leposlovno gradivo in tako zbuditi v njih trajno motivacijo za uporabo knjižnične zbirke in obisk knjižnice;

 

Srednješolci:V Črnomlju imamo Srednjo šolo Črnomelj, ki nudi gimnazijski, ekonomski in strojni program. Za dijake kot ciljno skupino knjižnica s svojo zbirko zagotavlja informacije in ideje, ki so temelj za uspešno delovanje v današnji, vse bolj na informacijah in znanju temelječi družbi. Dijaki knjižnico uporabljajo za različne namene: raziskovalno in projektno delo, reševanje problemov, iskanje in uporabo informacij, pisanje seminarskih nalog. Nudimo jim tudi literaturo, ki jo potrebujejo za bralne značke, domače branje in jo potrebujejo, da uspešno opravijo maturo. Letos imajo gimnazijci prvič izbirni predmet španščino – zato bomo nabavili gradivo ta to skupino uporabnikov.

S skrbno pretehtanim izborom gradiva, ki je v knjižnični zbirki namenjen tej ciljni skupini, želimo doseči, da se dijaki naučijo poiskati pravo informacijo. Z uporabo knjižnične zbirke pa želimo tudi razvijati njihove bralne navade, saj ugotavljamo, da ta skupina žal najmanj sega po leposlovju. Sodelujemo tudi v nacionalnem projektu Rastem s knjigo in angleškem bralnem klubu Branje je žur, reading is cool.

 

 

Študenti: Ko knjižnica gradi knjižnično zbirko, upoštevamo tudi potrebe študentov. V zbirko uvrščamo strokovno in znanstveno literaturo z vseh področij. Trudili se bomo, da bodo študentje še naprej zadovoljni z našo izbiro literature.

 

Zaposleni, brezposelni in upokojenci: je široka ciljna skupina, ki ji je namenjen precejšen del knjižnične zbirke. Z dostopnostjorazličnih vrst gradiva jim knjižnica omogoča pravice do svobode razmišljanja ter izražanjamnenj in stališč. 

Pri izgradnji knjižnične zbirke je naš cilj ponuditi kakovosten, potrebam prebivalcev občine Črnomelj in Semič ustrezen in količinsko zadosten izbor različnega knjižnega in neknjižnega gradiva. Že do sedaj pa tudi vnaprej bomo nabavljali literaturo, primerno zanje tudi glede velikosti črk (gradivo z večjimi črkami).

 

Romi: Na našem področju živi zelo veliko Romov, v bližini imamo nekaj romskih naselij. Naš cilj je, da jim ponudimo izbor različnega knjižnega gradiva, tudi v romskem jeziku.

 

 

 

● Upoštevati posebne potrebe okolja

 

Za uspešno delo knjižnice je potrebno, da knjižnica pozna svoje okolje, omogoča dostop do knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju, ki ga pokriva in prepozna skupine prebivalcev s posebnimi potrebami ter zna zadovoljiti njihove potrebe. Sodelujemo z Varstveno delovnim centrom Črnomelj (Bivalna enota in enota Vinica) ter OŠ Milka Šobar Nataša (OŠ s prilagojenim programom). Izvajamo projekt Drugačne pravljice, kjer mesečno organiziramo bibliopedagoške in tematske ure.

 

V Knjižnici načrtno gradimo zbirko gradiva za dislektike in o disleksiji, tako bomo tudi v letu 2014 v povečanem izboru kupovali gradivo za skupino uporabnikov, ki potrebuje lažje berljivo gradivo (dislektiki, naglušni, slepi in slabovidni).

 

 

 

● Upoštevati aktualnost knjižničnega gradiva

 

Knjižnica Črnomelj daje velik poudarek na nabavi aktualnega knjižničnega gradiva ter hitri in učinkoviti obdelavi literature.  Z odpisom izločamo zastarelo in uničeno gradivo, s tem vzdržujemo aktualnost in živost knjižne zaloge. Poskrbeli bomo za nakup gradiva, ki prinaša nova znanstvena in strokovna spoznanja, z nakupom novih del na področju literarnega ustvarjanja, posodobljenih prevodov klasičnih literarnih del, s posodabljanjem referenčnega gradiva itd.

 

 

 

Upoštevanje zastopanosti knjižničnega gradiva na različnih medijih

 

Knjižnica Črnomelj bo svojim uporabnikom z načrtovanim nakupom za leto 2014 zagotavljala raznovrstno gradivo v različnih oblikah, z različnih strokovnih področij in ustreznim številom v okviru finančnih sredstev. To bomo dosegli z nakupom neknjižnega gradiva.

 

Načrt nakupa zajema:

 

 • elektronske medije (CD-romi, multimedija), glasbene posnetke (pri izboru glasbe za otroke in odrasle upoštevamo estetsko vrednost, vrsto glasbe, uveljavljenost in aktualnost avtorja,  interes in potrebe uporabnikov in okolja, kvaliteto medija (CD); kupujemo naslednje zvrsti glasbe: klasična glasba,  zborovska glasba, etno, filmska glasba,  meditativna glasba, slovenska narodnozabavna glasba, popularna glasba),

 

 • igrane filme(DVD) in izobraževalne DVD za otroke in odrasle. (Pri izboru filmov za otroke in odrasle upoštevamo estetsko vrednost filma, žanr, uveljavljenost in aktualnost avtorja in/ali teme,  interes in potrebe uporabnikov in okolja, kvaliteto medija).

 

 • elektronske podatkovne zbirke z možnostjo oddaljenega dostop.  Baze bomo ustrezno promovirali (plakati v knjižnici, spletni strani) ter uporabnike              naučili uporabe teh baz.

 

 

● Upoštevanje zastopanosti različnih tematskih oz. predmetnih področij

 

V skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe načrtujemo v letu 2014 vzdrževati razmerja: 60% naslovov strokovnega gradiva in 40 % naslovov leposlovja ter 30 % gradiva za mladino in 70% za odrasle. Dopuščamo možnost odstopanja za 2%.

Spremljali bomo tudi literaturo, ki so jo napisali domačini. Pridobivali bomo tudi raznovrstno domoznansko gradivo na različnih nosilcih za našo domoznansko zbirko.

 

 

 

● Omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice

 

Knjižnica v skladu s svojim poslanstvom uveljavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem na območju knjižnice. Knjižnica je namenjena temu, da na celotnem območju delovanja zagotovi enakomeren in enakopraven dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev, zato skuša knjižnica organizirati odprtost tako, da je ta časovno in po obsegu prilagojena potrebam večine ljudi v posameznem okolju.

 

 

c) VSEBINSKI KRITERIJI ZA NAKUP GRADIVA

Bibliotekar, ki skrbi za nabavo knjižničnega gradiva skrbi tudi za izvajanje nabavne politike knjižnice. Novosti založb in ponudbo na trgu neknjižnega gradiva spremljamo preko objav v medijih, založniških katalogov, spletnih knjigarn in spletnih objav, oglednih izvodov dobaviteljev in založnikov, obvestil založnikov in avtorjev po klasični in e-pošti, obiskov  knjižnih sejmov.

 

 

 

 

Pri odločanju za nakup upoštevamo naslednje splošne kriterije:

 • uveljavljenost in aktualnost avtorja/-ev in/ali teme in/ali založbe
 • stil pisanja, način predstavitve vsebine
 • estetsko in literarno vrednost
 • interes in potrebe uporabnikov in okolja
 • pokritost tematskega področja z obstoječo literaturo
 • relevantnost in ažurnost informacij
 • tehnične in fizične lastnosti izdaje (način vezave)
 • ceno

 

Vrste knjižničnega gradiva, ki ga kupujemo:

 • knjige, brošure
 • časniki in časopisi
 • CD, DVD, CD ROM
 • elektronske izdaje knjig, e-zbirke
 • zemljevidi, notno gradivo
 • multimedijski kompleti

 

d) TEMATSKA PODROČJA NAKUPA

LEPOSLOVJE

Pri izboru leposlovja upoštevamo uveljavljenost in aktualnost avtorja in/ali teme, stil pisanja, estetsko in literarno vrednost, interes in potrebe uporabnikov in okolja (leposlovje za bralne krožke na območju knjižnice, seznami čtiva in domačega branja osnovnih in srednjih šol, priporočilni seznami Pionirske knjižnice, seznami bralnih značk domačih, angleških, španskih):

 • slovensko leposlovje v aktualnih izdajah domačih založb: uveljavljeni sodobni in klasični ter mlajši avtorji različnih zvrsti (romani, poezija, dramatika, kratka proza, eseji, zbrana dela, antologije, potopisi, ..),
 • leposlovje, katerega izdajo je subvencioniralo Ministrstvo za kulturo ali Javna agencija za knjigo,
 • prevedeno leposlovje uveljavljenih  sodobnih in klasičnih avtorjev v aktualnih izdajah domačih založb,
 • izvirno leposlovje v tujini uveljavljenih in nagrajenih avtorji, klasična dela svetovne književnosti,
 • skrajšane izdaje leposlovnih del za učenje tujih jezikov, angleščine, nemščine,
 • slikanice, kratke zgodbe, pravljice, pripovedke, romani za otroke v slovenščini: posebej izbiramo dela z  estetsko in literarno ter vzgojno vrednostjo. Za izvajanje estetske in literarne vzgoje otrok pa  kupujemo tudi gradivo, za katerega smo ocenili, da tem kriterijem ne ustreza,
 • slovenska leposlovna dela za posebne skupine uporabnikov, zvočne knjige.

 

STROKOVNO IN POLJUDNO GRADIVO

Pri izboru upoštevamo pokritost nekega področja z obstoječo literaturo, aktualnost teme in/ali avtorja, relevantnost informacij, način predstavitve vsebine, interes in potrebe uporabnikov in okolja, tehnične in fizične lastnosti izdaje, dodatke k vsebini (kazala, bibliografije, zemljevidi, tabele, slikovni material):

 • strokovna in poljudna dela vseh UDK  tematskih področij v slovenskem in angleškem  jeziku za otroke in odrasle,
 • strokovno gradivo, katerega izdajo je subvencioniralo Ministrstvo za kulturo ali Javna agencija za knjigo,
 • priročniki za dom in prosti čas,
 • gradivo, ki je vsebinsko vezano na Belo krajino ter strokovna in poljudna dela belokranjskih avtorjev na vseh medijih za domoznansko zbirko,
 • strokovna literatura za srednješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje, kjer  izbiramo strokovna področja, po katerih je največje povpraševanje pri naših uporabnikih (tehnika, naravoslovje, humanistične vede, jezikoslovje, družboslovje, organizaci. vede),
 • temeljna literatura za posamezna strokovna področja,
 • referenčna literatura: slovarji, leksikoni, enciklopedije,
 • zemljevidi in atlasi Slovenije, Evrope, sveta, notno gradivo,
 • strokovno in poljudno knjižno in neknjižno gradivo na novejših medijih (CD, DVD),
 • kompleti gradiva za učenje tujih jezikov in slovenščine,
 • časniki in časopisi, ki izhajajo v Beli krajini, lokalna glasila občin, glasila osnovnih in srednjih šol, tovarniška glasila,
 • dnevno časopisje, tedniki, mesečniki,ki jih izdajajo slovenske založbe,
 • revije v angleškem jeziku za otroke.

FILM

Pri izboru filmov za otroke in odrasle upoštevamo estetsko vrednost filma, žanr, uveljavljenost in aktualnost avtorja in/ali teme,  interes in potrebe uporabnikov in okolja, kvaliteto medija.

 • žanri: akcijski, animirani, dokumentarni, drame, fantastični, glasbeni, komedije, kriminalke, nemi,  pustolovski,  romantični, vesterni, vojni, zgodovinski filmi,
 • slovenska filmska produkcija za otroke in odrasle vseh žanrov,
 • filmi belokranjskih avtorjev (režiser, scenarist, igralci) za domoznansko zbirko,
 • prevedene risanke in filmi za otroke,
 • nagrajeni filmi

GLASBA

Pri izboru glasbe za otroke in odrasle upoštevamo estetsko vrednost, vrsto glasbe, uveljavljenost in aktualnost avtorja,  interes in potrebe uporabnikov in okolja, kvaliteto medija (CD):

 • slovenska in tuja glasbena produkcija,
 • glasba  avtorjev za domoznansko zbirko,
 • slovenska glasbena produkcija za otroke,
 • kupujemo naslednje zvrsti glasbe: klasična glasba,  zborovska glasba, etno, filmska glasba,  meditativna glasba, slovenska narodno-zabavna glasba, popularna glasba.

ČASOPISI IN REVIJE

 • slovenski dnevniki (splošni, športne vsebine, gospodarske vsebine),
 • tedenske in mesečne revije (vsebine različnih področij),
 • tuje revije.